پالت پلاستیکی

پالت های پلاستیکی سهند پلاستیک کاوش

دانلود کاتالوگ

پالت پلاستیکی P 101

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 18.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 101

پالت پلاستیکی P 102

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 23.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت استفاده از هر دو سطح
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 102

پالت پلاستیکی P 103

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 13.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 103

پالت پلاستیکی P 104

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 10.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 1500

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 750 .

تعداد جایگزین در کانتینر: 1000

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابه جایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در فروشگاه های صنایع غذایی و نوشیدنی 
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر

پالت پلاستیکی P 105

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 10.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 1500

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 750

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 105

پالت پلاستیکی P 106

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 12.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 550

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 106

پالت پلاستیکی P 107

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 15.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 506

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 107

پالت پلاستیکی P 108

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 16.7 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 570

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
نمودار پالت 108

پالت پلاستیکی P 109

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 12.7 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 109

پالت پلاستیکی P 110

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 13.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
نمودار پالت 110

پالت پلاستیکی P 111

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 18.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1700

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 111

پالت پلاستیکی P 112

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 20 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 112

پالت پلاستیکی P 114

قبل
بعد
icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 16 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 400

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابه جایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی، بهداشتی و دارویی و پتروشیمی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر

پالت پلاستیکی

از پالت‌های پلاستیکی در دنیای صنعت و کارخانجات استفاده می‌شود و کاربرد بسیار زیادی دارد. امروزه شاهد استفاده از انواع پالت‌های پلاستیکی در صنعت انبارداری، دارویی، غذا و … هستیم که در آن‌ها از پالت انبارداری، پالت بهداشتی، پالت دارویی، پالت 120 در 100 و … استفاده می‌شود. از سبد پلاستیکی برای کارهای مربوط به میوه و سبزیجات مورد استفاده قرار می‌گیرد که قطعا بارها و بارها شاهد آن بوده‌اید. علاوه بر این یکی دیگر از استفاده پالت‌ها، در سرخانه‌هاست که از پالت مخصوص سردخانه استفاده می‌کنند. در کارهای مربوط به انبارداری نیز برای مواقعی که برخی کالاها حساس یا شکستنی هستند، از باکس پالت برای جابه‌جایی آن‌ها استفاده می‌شود.

شناخت و معرفی پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی یکی از انواع محبوب و کاربردی در بین همه‌ِ انواع دیگر این وسیله محسوب می‌شود. از آن‌ها برای انتقال دادن کالاها و یا انبار کردن محصولات استفاده می‌شود. همچنین با کمک نوع پلاستیکی پالت می‌توان محصولات موجود در انبار را از آسیب‌های رطوبت محیط در امان نگه داشت. ابتکار و ساخت این نوع پالت به دوران جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که ارتش آمریکا برای جابه‌جایی و حمل و نقل مهمات از این پالت‌های پلاستیکی استفاده می‌کرد تا نیاز به نیروی کمتری برای جابه‌جایی آن‌ها داشته باشد. اما امروزه از پالت پلاستیکی در بخش‌های زیادی چه در صنعت و چه در دیگر کاربری‌ها استفاده می‌کنند.

پالت پلاستیکی به دلیل کاربرد متنوع در صنایع مختلف، در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود تا بتواند نیاز هر صنعتی را به خوبی برطرف کند. ویژ‌گی های خاص انواع پالت‌ها باعث شده است تا کاربرد زیادی نیز داشته باشند.

انواع محصولات پلاستیکی و پالت

به طور کلی صنعت پلاستیک در حوزه‌های مختلفی مانند قطعات خودرو، لگو، ورزشگاه و … وارد شده است. یکی از پر استفاده ترین محصولات، صندلی استادیومی است که در ورزشگاه‌ها در تعداد زیادی سفارش داده می‌شود. علاوه بر آن، برای پالت‌های نقاشی، سایه و … لگو پالت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع مختلف پالت پلاستیکی کدام است؟

از آن جایی که انعطاف پذیری در این نوع پالت بالا است آن را در هر شکل و قالبی می‌توان ساخت. بنابراین برای کاربردهای متفاوت به راحتی سازگار شده و به کار گرفته می‌شوند. تنوع طرح و مدل در این نوع بسیار بالا است و به توجهبه کاربردهایی که هر نوع دارد و نیز شکل ظاهری آن‌ها دسته بندی می‌شوند. این طبقه بندی‌ها اعم از:

پالت پلاستیکی کشویی

از این نوع پالت در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شود و تقریبا همه با آن آشنا هستند. در بیشتر داروخانه‌ها از این نوع پالت برای نگهداری از دارو‌ها استفاده می‌کنند. ویژگی کشویی بودن باعث می‌شود تا به راحتی بتوان به محتویات هر پالت در زمان نیاز دسترسی داشت.

پالت پلاستیکی پایه‌دار

به دلیل وجود پایه در این نوع به آسانی بر روی هم سوار شده و نیاز به ابزار و وسیله‌ی خاصی برای متصل کردن آن‌ها به هم نیست. به این ترتیب به یک پالت با ابعاد جدید به دست می‌آید که ببر طرف کننده نیاز مصرف کننده باشد. دسترسی به محتویات درون این نوع پالت نیز آسان است زیرا سقفی برای آن تعبیه نشده است.

پالت پلاستیکی قابل حمل

طرح این نوع از پالت بسیار جمع و جور و کاربردی می‌باشد. به همین دلیل محبوبیت زیادی دارند چرا که به راحتی می‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. بنابراین برای افرادی که نیاز دارند تا ابزار و لوازم خود را مدام جابه‌جا کنند مانند تعمیرکارها بسیار ایده‌آل و مناسب است.

پالت‌ های پشت دار

این نوع از پالت‌ها از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به نوع چوبی پالت دارند. بیشترین مورد استفاده از این نوع نیز در کارخانه‌ها است زیرا صرفه اقتصادی زیادی داشته و می‌توان تا سه ردیف آن‌ها را بر روی هم قرار داد. استقامت این نوع پالت نیز نسبت به دیگر انواع آن بالاتر بوده و ایمنی کالا در آن بیشتر می‌باشد.

پالت پلاستیکی دندانه‌ دار

این نوع از پالت‌ها متاسفانه با استقبال خوبی روبه‌رو نشده‌اند و انتظاراتی که مشتریان از آن‌ها داشته‌اند را برآورده نکرده‌اند. به همین دلیل بازار چندان گرمی ندارند.

از پالت پلاستیکی در چه کاربردهایی استفاده می‌ شود؟

از آن جایی که بعد از ساخت این نوع پالت آن‌ها را استرلیزه می‌کنند حشرات و جوندگانی مانند موش قادر به نفوذ به درون آن‌ها نخواهند بود. از این رو برای استفاده در صنایع غذایی و دارویی بسیار کارآمد و مناسب هستند. از طرفی در شهرها و منطق جغرافیایی که میزان رطوبت هوا بالا است نیز گزینه بسیار ایده‌آلی برای استفاده هستند. زیرا کیفیت پلاستیک به کار رفته در آن‌ها مانع نفوذ رطوبت به داخل آن‌ها شده و از کالای درون این پالت‌ها محافظت خواهد شد. به توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص پالت‌های پلاستیکی موارد استفاده از آن‌ها شامل:

 • انبار کالاها
 • سردخانه‌ها
 • مکان‌های بارگیری
 • صنایع کاغذ سازی
 • اسکله‌ها

البته این موارد تنها کاربردهای پالت پلاستیکی نیست و از آن‌ها در هر مصرف و کاربری دیگری مانند چینش و نگهداری بار در قفسه‌ها و غیره می‌توان استفاده کرد.

ویژگی پالت پلاستیکی

برای خرید پالت پلاستیکی باید به ویژگی‌های آن آگاه باشید تا بتوانید مناسب‌ترین پالت را برای کار خود خریداری کنید. در گذشته از پالت‌های چوبی و فلزی برای کارهای مختلفی استفاده می‌شد اما با روی کار آمدن پالت‌های پلاستیکی، استفاده از آن‌ها مورد استقبال قرار گرفت و در حال حاضر، جایگزین پالت چوبی و فلزی شده‌اند.

وزن سبک پالت پلاستیکی

یکی از ویژگی‌های پالت پلاستیکی، وزن سبک آن‌هاست که نقش بسیار مهمی در جابه‌جایی دارد. طبیعتا اگر پالت سنگین باشد؛ حمل و نقل کالاها نیز سخت‌تر می‌شود. اما ویژگی سبک بودن پالت پلاستیکی، به شما اجازه می‌دهد تا جابه‌جایی و حمل و نقل کالاها را به راحتی انجام دهید.

قابلیت شستشو در پالت های پلاستیکی

یکی دیگر از مشخصه‌های پالت پلاستیکی، قابلیت شستشوی آن‌هاست. این ویژگی به خصوص در موارد استفاده از آن‌ها در  صنایع دارویی و غذایی بسیار مهم است تا آلودگی و ویروس بین محصولات پخش نشود. همچنین در دستورالعمل‌های سردخانه ها نیز این مورد تاکید شده‌است تا به دلیل امکان شستشو و ضدعفونی کردن پالت‌های پلاستیکی، از آن‌ها استفاده شود.

عدم زنگ زدن و آلودگی

استفاده از پالت‌های چوبی و فلزی، مشکلات زیادی به همراه داشتند. برای مثال پالت‌های فلزی در مناطق شمال کشور دچار زنگ زدگی می‌شدند یا پالت‌های چوبی به دلیل وجود حشرات مختلف دچار آلودگی می‌شدند. به طبع، این آلودگی به محصولات داخل پالت‌ها سرایت می‌کرد. اما پالت‌های پلاستیکی این مشکلات را ندارند و به شما اجازه می‌دهند تا با خیال راحت، محصولات و کالاها را در قفسه ها چیدمان کنید.

خرید پالت پلاستیکی

با توجه به تنوع بالا و مدل‌های مختلفی که این نوع از پالت‌ها دارند ممکن است در هنگام خرید و انتخاب دچار سردرگمی شده و ندانید که کدام یک از این مدل‌ها برای شما مناسب است. در این بخش به بیان نکاتی پرداخته‌ایم که در انتخاب مناسب‌ترین نوع از این پالت‌ها به شما کمک خواهد کرد. اولین نکته‌ای که در زمان خرید پالت باید در نظر گرفت انتظاری است که از آن داریم. در واقع باید بدانیم که پالت پلاستیکی را برای چه هدف و کاربردی می‌خواهیم. مورد بعدی که در زمان خرید باید در نظر گرفت کیفیت این محصول است. چنانچه از مواد اولیه با کیفیت در ساخت آن استفاده شده باشد سالیان سال برای شما کار خواهد کرد. بنابراین انواعی را انتخاب کنید که دارای تائیدیه‌های استاندارد باشند. در انتها نیز با توجه سلیقه خود از بین رنگ بندی‌های متنوع آن انتخاب نموده و خرید خود را انجام دهید. بهترین راه کار برای خرید پالت پلاستیک مراجعه به مراکز فروش معتبر و شناخته شده در کشور است تا از کیفیت کالای خریداری شده اطمینان داشته باشید.

مزیت‌های استفاده از پالت پلاستیکی چیست؟

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد استفاده از انواع پلاستیکی پالت در دنیا رو به افزایش است. دلیل این استقبال نیز مزیت‌های زیادی است که این وسیله دارد. این پالت‌ها وزن زیادی را می‌توانند تحمل کنند و این برای یک پالت مزیت بزرگی به حساب می‌آید. این پالت‌ها انعطاف پذیری زیادی دارند و قابلیت ضربه گیری در آن‌ها نیز بالا می‌باشد. بهداشتی و سبک هستند و از تنوع بالایی در رنگ‌بندی نیز برخوردارند. از دیگر مزایای آن‌ها می‌توان به مقاومت زیاد در برابر عوامل شیمیایی و سمی اشاره کرد. دسته بندی کردن محصولات به کمک پالت پلاستیکی بسیار ساده‌تر می‌باشد. همچنین این پالت‌ها از پلاستیک بسیار مرغوب ساخته و تولید می‌شوند و به همین دلیل عمر زیادی خواهند داشت. علاوه بر این پالت‌های پلاستیک بر خلاف انواع فلزی زنگ نمی‌زنند و در برابر گرمی و سرما مقاومت بالایی دارند.

امتیازات و ویژگی‌های ممتاز در پالت پلاستیکی آن‌ها را به کالاهایی ضروری و کاربردی در انبارها و مرغداری‌ها و کارخانه‌ها و غیره تبدیل کرده است. مشکلاتی که در دیگر انواع پالت اعم از فلزی و چوبی وجود داشت در نوع پلاستیکی وجود ندارد و به همین دلیل محبوبیت زیادی پیدا کرده و به سرعت به عنوان جایگزین انواع دیگر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.