پالت پلاستیکی

خرید پالت پلاستیکی سهند پلاستیک کاوش

دانلود کاتالوگ

پالت پلاستیکی P 101

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 18.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 101

پالت پلاستیکی P 102

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 23.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت استفاده از هر دو سطح
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 102

پالت پلاستیکی P 103

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 13.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 103

پالت پلاستیکی P 104

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 10.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 1500

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 750 .

تعداد جایگزین در کانتینر: 1000

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابه جایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در فروشگاه های صنایع غذایی و نوشیدنی 
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر

پالت پلاستیکی P 105

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 10.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 1500

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 750

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 105

پالت پلاستیکی P 106

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 12.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 550

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 106

پالت پلاستیکی P 107

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 15.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 506

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 107

پالت پلاستیکی P 108

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 16.7 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1500

تعداد جایگزین در کانتینر: 570

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
نمودار پالت 108

پالت پلاستیکی P 109

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 14.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 109

پالت پلاستیکی P 110

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 13.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1250

تعداد جایگزین در کانتینر: 600

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در مصارف بهداشتی، دارویی و صنایع غذایی و نوشیدنی
نمودار پالت 110

پالت پلاستیکی P 111

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 18.5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 5000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 1700

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابجایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر
نمودار پالت 111

پالت پلاستیکی P 112

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 130

icons8-width-40 (1)

عرض : 110

icons8-weight-kg-50

وزن : 20 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 6000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 374

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و کامپاند
نمودار پالت 112

پالت پلاستیکی P 114

icons8-height-40

ارتفاع : 15

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 16 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت: 3000

icons8-weight-kg-50

قابلیت تحمل در حالت متحرک: 2000

تعداد جایگزین در کانتینر: 400

مشخصات فنی:
 • قابلیت جابجایی با لیفتراک
 • قابلیت جابه جایی با جک دستی
 • قابلیت سفارش در تمامی رنگ ها
 • مقاوم در برابر رطوبت، دما و مواد شیمیایی خورنده
 • قابلیت استفاده در صنایع غذایی و نوشیدنی، بهداشتی و دارویی و پتروشیمی
 • قابلیت استفاده از آنتی فایر

پالت پلاستیکی

 پالت پلاستیکی از انواع پر استفاده‌ی پالت‌ها می‌باشد. با خرید پالت‌ بر اساس جنس بدنه و طراحی ساختاری، می توانید از آن ها در کاربردهای مختلفی استفاده کنید. در جابه‌جایی اجسام و انبارداری بسته به نوع کالا از انواع مختلف پالت استفاده می‌شود. البته موارد استفاده از پالت‌ ها تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود.

از پالت‌ پلاستیکی در دنیای صنعت و کارخانجات استفاده می‌شود و کاربرد بسیار زیادی دارد. امروزه شاهد استفاده از انواع پالت‌های پلاستیکی در صنعت انبارداری، دارویی، غذا و … هستیم که در آن‌ها از پالت انبارداری، پالت بهداشتی، پالت دارویی، پالت 120 در 100 و … استفاده می‌شود. از سبد پلاستیکی برای کارهای مربوط به میوه و سبزیجات مورد استفاده قرار می‌گیرد که قطعا بارها و بارها شاهد آن بوده‌اید. علاوه بر این یکی دیگر از استفاده پالت‌ها، در سرخانه‌هاست که از پالت مخصوص سردخانه استفاده می‌کنند. در کارهای مربوط به انبارداری نیز برای مواقعی که برخی کالاها حساس یا شکستنی هستند، از باکس پالت برای جابه‌جایی آن‌ها استفاده می‌شود.

شناخت و معرفی پالت پلاستیکی

با خرید پالت پلاستیکی، یکی از انواع محبوب و کاربردی در بین همه‌ِ انواع دیگر را تهیه خواهید کرد که از آن‌ها برای انتقال دادن کالاها و یا انبار کردن محصولات استفاده می‌شود. همچنین با کمک نوع پلاستیکی پالت می‌توان محصولات موجود در انبار را از آسیب‌های رطوبت محیط در امان نگه داشت. ابتکار و ساخت این نوع پالت به دوران جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که ارتش آمریکا برای جابه‌جایی و حمل و نقل مهمات از این پالت‌های پلاستیکی استفاده می‌کرد تا نیاز به نیروی کمتری برای جابه‌جایی آن‌ها داشته باشد. اما امروزه از پالت پلاستیکی در بخش‌های زیادی چه در صنعت و چه در دیگر کاربری‌ها استفاده می‌کنند.

برای خرید پالت پلاستیکی به یاد داشته باشید که به دلیل کاربرد متنوع در صنایع مختلف، در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود تا بتواند نیاز هر صنعتی را به خوبی برطرف کند. ویژ‌گی های خاص انواع پالت‌ها باعث شده است تا کاربرد زیادی نیز داشته باشند.

تاریخچه پالت

پالت‌ها از ابتدای پیدایش در کاربری‌های امروزی مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. بلکه تنها به عنوان یک وسیله برای جدا کردن بخش‌های مختلف بار از هم به کار گرفته می‌شدند. جدا کردن بخش‌های مختلف از بار به سهولت بیشتر در حمل و نقل آن‌ها کمک می‌کرد. اولین نسل از پالت‌ها از جنس چوب ساخته شده بودند. بعد از مدتی از پالت‌ها در حالت آویزان در قسمت بالایی بار استفاده می‌شود. هدف از این کار نیز محافظت بیشتر از بار در برابر آسیب‌های پیش رو در مسیر بود. به مرور زمان تکه‌ای چوب از پالت در قسمت پایین بار نیز قرار داده شده و پالت‌های امروزی متولد شدند. اولین ثبت اختراع پالت نیز در سال 1939 توسط کلارک در آمریکا انجام شد. در جریان جنگ جهانی دوم برای جابه‌جا کردن مهمات در میدان جنگ توسط ارتش آمریکا از انواع فلزی پالت استفاده می‌شد. امروزه انواع پلاستیکی پالت به عنوان یک جایگزین مناسب مورد طراحی و ساخته شده است. در ادامه با این نوع از پالت‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

انواع محصولات پلاستیکی و خرید پالت

به طور کلی صنعت پلاستیک در حوزه‌های مختلفی مانند قطعات خودرو، لگو، ورزشگاه و … وارد شده است. یکی از پر استفاده ترین محصولات، صندلی استادیومی است که در ورزشگاه‌ها در تعداد زیادی سفارش داده می‌شود. علاوه بر آن، برای پالت‌های نقاشی، سایه و … لگو پالت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع مختلف پالت پلاستیکی کدام است؟

از آن جایی که انعطاف پذیری در این نوع پالت بالا است آن را در هر شکل و قالبی می‌توان ساخت. بنابراین برای کاربردهای متفاوت به راحتی سازگار شده و به کار گرفته می‌شوند. تنوع طرح و مدل در این نوع بسیار بالا است و به توجهبه کاربردهایی که هر نوع دارد و نیز شکل ظاهری آن‌ها دسته بندی می‌شوند. این طبقه بندی‌ها اعم از:

خرید پالت پلاستیکی کشویی

از این نوع پالت در بسیاری از کاربردها استفاده می‌شود و تقریبا همه با آن آشنا هستند. در بیشتر داروخانه‌ها از این نوع پالت برای نگهداری از دارو‌ها استفاده می‌کنند. ویژگی کشویی بودن باعث می‌شود تا به راحتی بتوان به محتویات هر پالت در زمان نیاز دسترسی داشت.

خرید پالت پلاستیکی پایه‌دار

به دلیل وجود پایه در این نوع به آسانی بر روی هم سوار شده و نیاز به ابزار و وسیله‌ی خاصی برای متصل کردن آن‌ها به هم نیست. به این ترتیب به یک پالت با ابعاد جدید به دست می‌آید که ببر طرف کننده نیاز مصرف کننده باشد. دسترسی به محتویات درون این نوع پالت نیز آسان است زیرا سقفی برای آن تعبیه نشده است.

خرید پالت پلاستیکی قابل حمل

طرح این نوع از پالت بسیار جمع و جور و کاربردی می‌باشد. به همین دلیل محبوبیت زیادی دارند چرا که به راحتی می‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. بنابراین برای افرادی که نیاز دارند تا ابزار و لوازم خود را مدام جابه‌جا کنند مانند تعمیرکارها بسیار ایده‌آل و مناسب است.

خرید پالت‌ پشت دار

این نوع از پالت‌ها از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به نوع چوبی پالت دارند. بیشترین مورد استفاده از این نوع نیز در کارخانه‌ها است زیرا صرفه اقتصادی زیادی داشته و می‌توان تا سه ردیف آن‌ها را بر روی هم قرار داد. استقامت این نوع پالت نیز نسبت به دیگر انواع آن بالاتر بوده و ایمنی کالا در آن بیشتر می‌باشد.

خرید پالت پلاستیکی دندانه‌ دار

این نوع از پالت‌ها متاسفانه با استقبال خوبی روبه‌رو نشده‌اند و انتظاراتی که مشتریان از آن‌ها داشته‌اند را برآورده نکرده‌اند. به همین دلیل بازار چندان گرمی ندارند.

انواع پالت پلاستیکی از لحاظ کاربرد کدام است؟

همانطور که اشاره شد انواع مختلفی از پالت‌ها وجود دارند که در مصارف مختلفی به کار گرفته می‌شوند. دسته بندی‌های مختلفی برای انواع پالت وجود دارد. برخی از این طبقه بندی‌ها بر اساس جنس پالت و بعضی دیگر بر اساس کاربرد آن‌ها صورت گرفته است. در این بخش انواع خرید پالت بر اساس کاربردی که دارند را معرفی می‌کنیم:

پالت انبارداری

یکی از انواع پر کاربرد و ضروری از پالت‌های پلاستیکی، پالت انبارداری می‌باشد. در انبارها بعد از دریافت بار باید از آن‌ها در فضای انبار نگهداری کرد. بنابراین پالت‌ها یک گزینه مناسب جهت نظم دهی و دسته بندی کالاها محسوب می‌شوند. از ویژگی‌های مخصوص این نوع از پالت می‌توان به سهولت نظافت و مقاومت بالای آن‌ها اشاره کرد. مورد بعدی که در انتخاب پالت‌های مناسب انبار باید در نظر گرفته شود وزن کم آن‌ها است. پالت‌های سنگین در جابه‌جایی مورد نیاز در انبار دشواری‌های زیادی را ایجاد خواهند کرد.

پالت‌ دارویی

از این نوع پالت پلاستیکی در قفسه بندی و نظم دهی به انواع مختلفی از دارو استفاده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های پالت دارویی ساخته شده از پلاستیک قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن آن است. به همین خاطر با اطمینان و استانداردهای بالایی در جایگاه نگهداری از داروها قابل استفاده است. تنوع رنگی بالا نیز به دسته بندی کردن آسان داروها کمک زیادی می‌کند.

پالت مخصوص سردخانه

یکی دیگر از کاربردهای پالت در سردخانه‌ها می‌باشد. برای نگهداری از محصولات سردخانه‌ای آن‌ها را بر روی پالت‌ مخصوص سردخانه قرار می‌دهند. این پالت‌ها هم از نوع باکس پالت و هم از نوع مسطح هستند. با به کار گرفتن پالت در سردخانه‌ها از فضا بهترین استفاده‌ی ممکن به عمل خواهد آمد. علاوه بر آن از هزینه‌های مربوط به حمل و نقل محصولات در سردخانه نیز کم می‌کند. این امکان وجود دارد که از انواع مختلفی از پالت‌های ساخته شده از پلاستیک در سردخانه استفاده کرد:

 • باکس پالت
 • پالت دیواره دار
 • پالت‌های سفارشی

بخش از انواع مورد استفاده در این کاربری هستند.

پالت بهداشتی

یکی دیگر از انواع پالت پلاستیکی، پالت‌های بهداشتی هستند. دلیل این نامگذاری نیز استرلیزه کردن پلاستیکی است که در ساخت پالت بهداشتی به کار گرفته می‌شود. از این پالت‌ها در کاربری‌های مختلفی استفاده می‌شود. یکی از وجوه تمایز انواع پلاستیکی پالت با انواع چوبی و فلزی در همین موضوع است. پالت‌ها چوبی و فلزی قابل استرلیزه کردن نیستند. سبکی و مقاومت بالا دو ویژگی اصلی این نوع از پالت‌ها هستند. همچنین به راحتی می‌توان آن‌ها مورد شستشو قرار داد.

پالت 120 در 100

از پالت 120 در 100 در قسمت زیرین بار استفاده می‌کنند. به همین خاطر زیرباری نیز نامیده می‌شوند. مهم‌ترین کاربرد آن‌ها در بخش صنعت و در کارخانه‌ها است. این پالت‌های پلاستیکی 120 در 100 نسبت به انواع چوبی استحکام و مقاومت بالاتری دارند. از این رو قادر به تحمل وزن بیشتری هستند. همانند نوع بهداشتی گستره‌ی استفاده از آن‌ها نیز بسیار وسیع می‌باشد.

بعد از آشنایی با انواع مختلف پالت با توجه به نوع کاربردی که دارند نوبت به آشنایی مختصری با مراحل و شیوه ساخت آن‌ها می‌رسد.

ساخت پالت

پالت‌های پلاستیکی از نوع مرغوبی از پلاستیک به نام پلی اتیلن تهیه می‌شوند. در سال‌های اخیر بسیاری از سازندگان پالت‌های چوبی به ساخت انواع پلاستیکی آن رو آورده‌اند. دلیل این تصمیم نیز کم شدن تقاضا برای انواع چوبی پالت است. مراحل ساخت پالت پلاستیک به شرح زیر است:

در ابتدا پلی اتیلن خریداری شده را درون قالب‌های دستگاه تزریق پلاستیک قرار می‌دهند. با توجه به نوع پالت و ابعاد آن طراحی‌های مورد نیاز انجام خواهد گرفت. در این بخش از کار پالت قالب‌گیری شده و در دستگاه تزریق پلاستیک قرار داده می‌شود. در آخرین مرحله از کار نیز مواد رنگی مورد نظر به آن اضافه می‌شود. توجه شود که تنظیمات دستگاه تولید پالت به وسیله ربات‌ها انجام خواهد گرفت. بعد از اینکه عملیات تزریق پلاستیک و قالب‌گیری به پایان رسید باید برای خنک شدن پلاستیک مذاب درون قالب صبر نمود. بعد از خنک شدن یک پالت محکم و مقاوم در رنگ بندی دلخواه در اختیار داریم.

قیمت و خرید پالت

زمانی که قصد خرید پالت پلاستیکی را داشته باشید اطلاع از قیمت ضروری و مهم خواهد بود. برای قیمت گذاری روی پالت فاکتورهای مختلفی تاثیرگذار است. یکی از این فاکتورها کیفیت مواد اولیه‌ای است که در ساخت آن‌ها به کار گرفته می‌شود. بی شک هر چقدر پلاستیک مصرفی در ساخت پالت مرغوب‌تر باشد قیمت آن نیز بالاتر خواهد بود. مورد بعدی که در قیمت گذاری اثر دارد ابعاد آن است. پالت‌های بزرگتر گران‌تر هستند. برندهای خارجی نیز نسبت به تولیدات داخلی گران‌تر هستند. بنابراین برای استعلام قیمت‌های دقیق با کارشناسان ما در سهند پلاستیک تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما علاوه بر قیمت تمام اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز برای یک خرید ایده‌آل را به شما خواهند داد.

از پالت پلاستیکی در چه کاربردهایی استفاده می‌ شود؟

از آن جایی که بعد از ساخت این نوع پالت آن‌ها را استرلیزه می‌کنند حشرات و جوندگانی مانند موش قادر به نفوذ به درون آن‌ها نخواهند بود. از این رو برای استفاده در صنایع غذایی و دارویی بسیار کارآمد و مناسب هستند. از طرفی در شهرها و منطق جغرافیایی که میزان رطوبت هوا بالا است نیز گزینه بسیار ایده‌آلی برای استفاده هستند. زیرا کیفیت پلاستیک به کار رفته در آن‌ها مانع نفوذ رطوبت به داخل آن‌ها شده و از کالای درون این پالت‌ها محافظت خواهد شد. به توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص پالت‌های پلاستیکی موارد استفاده از آن‌ها شامل:

 • انبار کالاها
 • سردخانه‌ها
 • مکان‌های بارگیری
 • صنایع کاغذ سازی
 • اسکله‌ها

البته این موارد تنها کاربردهای پالت پلاستیکی نیست و از آن‌ها در هر مصرف و کاربری دیگری مانند چینش و نگهداری بار در قفسه‌ها و غیره می‌توان استفاده کرد.

ویژگی پالت پلاستیکی

برای خرید پالت پلاستیکی باید به ویژگی‌های آن آگاه باشید تا بتوانید مناسب‌ترین پالت را برای کار خود خریداری کنید. در گذشته از پالت‌های چوبی و فلزی برای کارهای مختلفی استفاده می‌شد اما با روی کار آمدن پالت‌های پلاستیکی، استفاده از آن‌ها مورد استقبال قرار گرفت و در حال حاضر، جایگزین پالت چوبی و فلزی شده‌اند. 

پالت پلاستیک از تنوع بسیار بالایی چه در ساختار و رنگ و چه در کاربرد برخوردار است. این پالت‌ها در تمام دنیا به سرعت به عنوان جایگزین دیگر انواع پالت شناخته شده‌اند. از نظر مقاومت و استانداردهای بهداشتی در سطح بالایی قرار دارند. همچنین مقاومت نوع پلاستیکی پالت نیز نسبت به دیگر انواع آن بیشتر است. در اصطلاح پالت‌های ساخته شده از پلاستیک یک عمر برای شما کار خواهند کرد.

وزن سبک پالت پلاستیکی

یکی از ویژگی‌های پالت پلاستیکی، وزن سبک آن‌هاست که نقش بسیار مهمی در جابه‌جایی دارد. طبیعتا اگر پالت سنگین باشد؛ حمل و نقل کالاها نیز سخت‌تر می‌شود. اما ویژگی سبک بودن پالت پلاستیکی، به شما اجازه می‌دهد تا جابه‌جایی و حمل و نقل کالاها را به راحتی انجام دهید.

قابلیت شستشو در پالت های پلاستیکی

یکی دیگر از مشخصه‌های پالت پلاستیکی، قابلیت شستشوی آن‌هاست. این ویژگی به خصوص در موارد استفاده از آن‌ها در  صنایع دارویی و غذایی بسیار مهم است تا آلودگی و ویروس بین محصولات پخش نشود. همچنین در دستورالعمل‌های سردخانه ها نیز این مورد تاکید شده‌است تا به دلیل امکان شستشو و ضدعفونی کردن پالت‌های پلاستیکی، از آن‌ها استفاده شود.

عدم زنگ زدن و آلودگی

استفاده از پالت‌های چوبی و فلزی، مشکلات زیادی به همراه داشتند. برای مثال پالت‌های فلزی در مناطق شمال کشور دچار زنگ زدگی می‌شدند یا پالت‌های چوبی به دلیل وجود حشرات مختلف دچار آلودگی می‌شدند. به طبع، این آلودگی به محصولات داخل پالت‌ها سرایت می‌کرد. اما پالت‌های پلاستیکی این مشکلات را ندارند و به شما اجازه می‌دهند تا با خیال راحت، محصولات و کالاها را در قفسه ها چیدمان کنید.

خرید پالت پلاستیکی

با توجه به تنوع بالا و مدل‌های مختلفی که این نوع از پالت‌ها دارند ممکن است در هنگام خرید و انتخاب دچار سردرگمی شده و ندانید که کدام یک از این مدل‌ها برای شما مناسب است. در این بخش به بیان نکاتی پرداخته‌ایم که در انتخاب مناسب‌ترین نوع از این پالت‌ها به شما کمک خواهد کرد. اولین نکته‌ای که در زمان خرید پالت باید در نظر گرفت انتظاری است که از آن داریم. در واقع باید بدانیم که پالت پلاستیکی را برای چه هدف و کاربردی می‌خواهیم. مورد بعدی که در زمان خرید باید در نظر گرفت کیفیت این محصول است. چنانچه از مواد اولیه با کیفیت در ساخت آن استفاده شده باشد سالیان سال برای شما کار خواهد کرد. بنابراین انواعی را انتخاب کنید که دارای تائیدیه‌های استاندارد باشند. در انتها نیز با توجه سلیقه خود از بین رنگ بندی‌های متنوع آن انتخاب نموده و خرید خود را انجام دهید. بهترین راه کار برای خرید پالت پلاستیک مراجعه به مراکز فروش معتبر و شناخته شده در کشور است تا از کیفیت کالای خریداری شده اطمینان داشته باشید.

مزیت‌های استفاده از پالت پلاستیکی چیست؟

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد استفاده از انواع پلاستیکی پالت در دنیا رو به افزایش است. دلیل این استقبال نیز مزیت‌های زیادی است که این وسیله دارد. این پالت‌ها وزن زیادی را می‌توانند تحمل کنند و این برای یک پالت مزیت بزرگی به حساب می‌آید. این پالت‌ها انعطاف پذیری زیادی دارند و قابلیت ضربه گیری در آن‌ها نیز بالا می‌باشد. بهداشتی و سبک هستند و از تنوع بالایی در رنگ‌بندی نیز برخوردارند. از دیگر مزایای آن‌ها می‌توان به مقاومت زیاد در برابر عوامل شیمیایی و سمی اشاره کرد. دسته بندی کردن محصولات به کمک پالت پلاستیکی بسیار ساده‌تر می‌باشد. همچنین این پالت‌ها از پلاستیک بسیار مرغوب ساخته و تولید می‌شوند و به همین دلیل عمر زیادی خواهند داشت. علاوه بر این پالت‌های پلاستیک بر خلاف انواع فلزی زنگ نمی‌زنند و در برابر گرمی و سرما مقاومت بالایی دارند.

امتیازات و ویژگی‌های ممتاز در پالت پلاستیکی آن‌ها را به کالاهایی ضروری و کاربردی در انبارها و مرغداری‌ها و کارخانه‌ها و غیره تبدیل کرده است. مشکلاتی که در دیگر انواع پالت اعم از فلزی و چوبی وجود داشت در نوع پلاستیکی وجود ندارد و به همین دلیل محبوبیت زیادی پیدا کرده و به سرعت به عنوان جایگزین انواع دیگر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

پالت پلاستیکی دست دوم

در برخی از اوقات شاهد استفاده و خریداری پالت‌های پلاستیک دست دوم هستیم . دلیل این تصمیم از طرف بعضی شرکت‌ها کاهش هزینه‌های مربوطه است. پالت دست دوم پلاستیک بر خلاف نوع فلزی و چوبی دچار زنگ زدگی و پوسیدگی نخواهد شد. طول عمر مفید بسیار طولانی‌تری دارد و بعد از استهلاک به راحتی بازیافت خواهد شد. همین موضوع در کنار قیمت‌های پایین از انگیزه‌های اصلی در خرید پالت‌های پلاستیکی دست دوم است.

قیمت خرید پالت دست دوم

همانطوری که در بخش قبل بیان شد قیمت پالت به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موضوع در خصوص پالت‌های دست دوم نیز صدق می‌کند. با این وجود میزان سلامت و سال‌های کارکرد پالت نیز در قیمت دست دوم آن اثرگذار است. ابعاد و کیفیت و میزان سلامت پالت دست دوم پلاستیکی از جمله عوامل موثر در قیمت آن هستند. پالت پلاستیکی طول عمر زیادی دارد. به همین خاطر می‌توانید بعد از مدتی استفاده با قیمت‌های مناسب آن‌ها را به فروش برسانید. البته قیمت فروش پالت دست دوم پلاستیکی طبیعتا نسبت به نو ان ارزان‌تر خواهد بود.

پالت چوبی

به سازه‌های مسطح و مقاومی که از چوب ساخته می‌شوند پالت چوبی گفته می‌شود. این نوع پالت‌ها برای حمل و نقل و نگهداری از انواع مختلفی از کالاها کاربرد دارند. در اواسط قرن بیستم استفاده از پالت چوبی مرسوم بوده و جزو اولین انواع پالت می‌باشند. امروزه با ساخت پالت پلاستیکی بسیاری از افراد در انتخاب بین این دو نوع از پالت‌ها دچار تردید هستند. در این بخش از مقاله به مقایسه انواع چوبی و پلاستیکی از پالت‌ها خواهید پرداخت.

مقایسه پالت پلاستیکی و پالت چوبی

در قیاس بین دو نوع چوبی و پلاستیکی از پالت‌ها باید گفت به مورد استفاده از آن‌ها توجه ویژه‌ای نمود. پالت‌های چوبی از نظر هزینه ارزان‌تر بوده و قابل تعمیر و بازیافت می‌باشند. با این وجود در برابر عوامل محیطی نظیر رطوبت و تغییرات دمایی بسیار آسیب پذیر هستند. وجود تراشه و میخ و پیچ در پالت‌های چوبی از دیگر نقاط ضعف آن‌ها به حساب می‌روند. همچنین تنوع رنگی چندانی ندارند . برای طبقه بندی کردم کالاها مناسب نیستند. با این وجود وزن‌های بیشتری را نسبت به پالت‌های پلاستیکی تحمل می‌کنند. در مقابل پالت‌های پلاستیکی بدون میخ و اتصالات ساخته می‌شوند. پالت‌های پلاستیکی مقاومت بالایی در برابر دماهای بالا و نیز رطوبت دارند. همچنین پالت پلاستیکی از استانداردهای بهداشتی بالاتری نسبت به نوع چوبی برخوردار است. به همین خاطر برای صادرات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از نظر قیمت نسبت به نوع چوبی گران قیمت‌تر هستند و در مقابل عمر مفید بسیار بیشتری نیز دارند. بنابراین برای انتخاب نوع پالت باید به مورد استفاده از آن‌ها توجه نمود.