افتخارات ملی

دریافت لوح و تندیس برترین تولیدکننده جوان در سومین جشنواره تولیدکنندگان جوان از وزیر محترم صنایع و معادن
اخذ تقدیرنامه از گروه صنعتی برنز