صنعت خودرو

صنعت خودرو

اخذ تقدیرنامه از گروه صنعتی برنز

تندیس از سومین جشنواره تولید کنندگان جوان

تندیس از سومین جشنواره تولید کنندگان جوان

دریافت لوح و تندیس برترین تولیدکننده جوان در سومین جشنواره تولیدکنندگان جوان از وزیر محترم صنایع و معادن

سومین جشنواره از سازنده جوانان ایرانی

سومین جشنواره از سازنده جوانان ایرانی